• تاریخ: آذر ۲۸, ۱۳۹۴
  • شناسه خبر: 188
  • ارسال شده توسط : admin

تقدیر از رهبر معظم انقلاب

انجمـن حمایت از حقـوق مـدنی شهروندان و شبکه سازمانهای غیردولتی زیست محیطی ایران از رهبر معظم انقلاب به خاطر اعلام سیاست های کلی محیط زیست تقدیر نمودند. ...

8

در ایـن بیـانیـه آمـده اسـت:

ژرف اندیشـی و نگـاه آگاهانـه و دوراندیشـانه رهبـری معظـم بـار دیگـر بارقـه امیـد را در دل دوستـداران، اندیشمنـدان، عاشقان و زحمت کشان عرصه محیط زیست برافروخت. ایشان با دیدگاه حکیمانه خویش تمام مواردی را که موجـب دغدغـه و خواستـه هـای اندیشمنـدان و خواستـگاه ما و همه دلسوزان بود به روشنی مشخص، تدوین، تبیین و ارائه نمودند.

لـذا ضمن تقدیر از رهبری معظم از تمام مسئولین سه قوه و کلیه مدیران خصوصاً مدیران ارشد و میانی خواستار پیگیری و اجرای مجّـدانه منـوّیات معظم اله بویژه در خصوص مشارکت های مردمی می باشیم.

در پایان آمادگی خود را جهت تحقق این سیاسـت ها اعـلام می نماییـم.