جوانان

جوانان با ضمیری پاک و بدور از ملاحظات خاص همواره در مسیر آرمان خواهی گام برداشته که این روحیه چنانچه در مسیر منطقی قرار گیرد می تواند موجب تعالی و رشد یک کشور شود خصوصا وقتی این آرمانگرایی توأم با علم و اندیشه تعامل و تعقل همراه گردد که بحمدالله جوانان ایرانی در طی دهه های گذشته تا به امروز سرآمدی شان را در این خصوص نشان داده و خدمات شایان و افتخارات فاخری را برای میهن عزیزمان رقم زده اند.

اینک که به فضل پروردگار شرایط ظهور و بروز توانمندیهای جوانان فهیم در دولت تدبیر و امید فراهم گشته امید است با همدلی به هم افزایی دست یافته و با حضور شایسته در عرصه های اجتماعی – فرهنگی و علمی موجب ارتقاء وضعیت نه چندان مطلوب محیط زیست مان شویم و در عرصه اقتصادی نیز با رعایت ملاحظات زیست محیطی سیر تکاملی در اقتصاد سبز و کارآفرینی سبز و نهایتا توسعه پایدار را رقم زنیم تا ضمن بهره مندی اصولی و هوشمندانه از محیط زیست این ودیعه خدادادی را برای نسلهای آینده نیز حفظ نماییم.

در خاتمه از آن لایزال بی منتها سلامت ،سعادت و نشاط روز افزون تمامی فرزندان برومند این سرزمین را خواهانیم.