درباره ما

شبکه سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی ایران نهادی مدنی غیردولتی- غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که اساسنامه آن مبتنی بر اساس و چارچوب قوانین کشور تعیین و تدوین گردیده و عملکردش را بر مبنای اهداف تصریح شده؛ تنظیم، منطبق و اجرایی نموده است.

این شبکه بر این باور است که بعنوان یکی از شرکای اجتماعی دولت بوده و همواره در صدد ایجاد هم افزایی جهت دستیابی به اهداف عالیه زیست محیطی کشور می باشد که در این راستا اصول هشتم، بیست و ششم و پنجاهم قانون اساسی را مداوما مدنظر قرار داده و تا کنون نیز بصورت بارز در مسیر تبیین و تحکیم جایگاه محیط زیست در جهت آبادانی و توسعه کشور گام برداشته و در بیان شخصیت و پذیرش نقش تشکلهای غیردولتی زیست محیطی در جامعه تلاش نموده و از تمام ظرفیت ها در این مسیر استفاده کرده که از آن جمله می توان به اجرای طرح توانمندسازی در قالب آموزش بیش از ۱۲۰ سمن محیط زیستی در سراسر کشور با رتبه شاخص تسهیلگر جهت ارتقاء سطح کیفی فعالیت سمن های زیست محیطی عضو شبکه زیست محیطی ایران نام برد که با هدف افزایش بازه آنان در شبکه های استانی و منطقه ای با سرفصلهایی از قبیل: مفاهیم و کاربردهای مدیرت مشارکتی، تکنیک های مدیریت مشارکتی، پروژه نویسی، ارزشیابی و پایش اجرا کرده است که در ادامه این مسیر نیز اقدام به برگزاری کارگاه های تکمیلی با موضوعات نقش مشارکت جوامع محلی در حفاظت محیط زیست و توانمندسازی آنان در این خصوص اشاره کرد که با همکاری GEF صورت پذیرفت.

همچنین این شبکه بمنظور همکاری دیگر شرکای اجتماعی از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا اقدام به برگزاری جلسات هم اندیشی در سطح شوراهای اسلامی استانها (در دور اول) نمود که بازتاب و نتایج بسیار ارزشمندی را در پی داشت. نشست های ارزیابی برنامه سوم و ارائه پیشنهاد بمنظور تدوین برنامه های چهارم و ششم و نیز ارائه نقطه نظرات جمع بندی شده سمنهای زیست محیطی عضو شبکه زیست محیطی ایران در خصوص سندملی محیط زیست بخشی از دستاوردهای شبکه زیست محیطی ایران است که به آن اشاره شد.

در آینده امید است با توجه به اعلام سیاستهای کلی محیط زیست از سوی رهبری معظم و رویکرد زیست محیطی دولت یازدهم و عنایت ویژه دولت تدبیر و امید به توسعه پایدار کشور بتوانیم با رویکردی مشارکتی، فراگیر و اندیشمندانه بدور از غوغاسالاری در پی تحقق مطالبات شهروندان و نیر یاری رساندن به دولت محترم باشیم.