قوانین و مقررات

اهداف شبکه  زیست محیطی عبارتند از:

الف:کلیات

۱-شناسایی تشکلهای غیر دولتی زیست محیطی در کشور و حمایت از آنان

۲-تبیین و تحکیم جایگاه محیط زیست در آبادانی و توسعه کشور و تلاش در بیان شخصیت و پذیرش نقش تشکلهای غیر دولتی در جامعه ، شرکت در جلسات مهم بخش های دولتی و غیردولتی خارج و داخل کشور که در رابطه با محیط زیست ، مشورت و تصمیم گیری می نماید و اعلام نظر به عنوان نماینده تشکلهای غیر دولتی زیست محیطی کشور به منظور اثرگذاری مؤثر و مثبت در فرآیند تصمیمات متخذه درآن جلسات.

۳- ایجاد هما هنگی، همکاری و همیاری بین شبکه های استانی، منطقه ای و تشکلهای غیر دولتی زیست محیطی عضو شبکه زیست محیطی و فعالیت در جهت رفع اختلافات احتمالی تشکلها و شبکه های استانی ومنطقه ای.

۴-برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفیت فعالیت و بازده شبکه های استانی،منطقه ای و تشکلهای غیر دولتی زیست محیطی عضو شبکه زیست محیطی به منظور استفاده از آنها در فرایند فعالیت ها وتصمیم گیریهای مربوط با اهداف شبکه و تشکیل کارگاه های آموزشی جهت توانمدسازی اعضاء .

۵- توانمند سازی سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی،محلی،استانی منطقه ای و ملی.

ب : روشهای اجرای اهداف

۱-تشکیل کارگاههای آموزشی به صورت محلی ،استانی،منطقه ای و ملی برای آموزش و اطلاع رسانی سازمانهای غیر دولتی.

۲-ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم در خصوص کمیت و کیفیت فعالیت سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی سراسر کشور.

۳-اطلاع رسانی در مورد آخرین دستاوردهای سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی با کمک گرفتن از وسایل ارتباط جمعی ،چاپ بروشور نشریه و…

۴-آشناسازی تشکلهای غیر دولتی زیست محیطی با حقوق و تکالیف خود و فعالیت بر اساس قانون و همچنین انتقال مسایل مرتبط  علمی ،آموزشی،حقوقی،فرهنگی و اجتماعی به آنان.

۵-اقدام در خصوص انعقاد قرارداد به منظور اجرای طرحها و پروژه های مشترک زیست محیطی با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تقویت بنیه مالی شبکه.

۶-تلاش به منظور تشویق سازمانهای دولتی،غیر دولتی و بین المللی برای کمک نمودن به شبکه در جهت تحقق اهداف .

۷-فراهم نمودن مقدمات برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها با توجه به مناسبت های مرتبط.

تبصره:چنانچه هر یک از اقدامات فوق نیاز به کسب مجوز از مرجع خاص داشته باشد اقدام و پس از کسب مجوز صورت می پذیرد.